ARAB NEWS Japanに掲載して頂きました。

ARAB NEWS Japanに掲載して頂きました。